ENTER 구매하기

보관하기

tvl icon타임캡슐 TVL
timecapsule icon타임캡슐 스테이킹률

하나만 보관하기

ENTER

wallet icon white

0.000

보관된 총 자산

ENTER symbol

짝지어 보관하기

oUSDC-ENTER LP

wallet icon white

0.000

보관된 총 자산

oUSDC-ENTER LP symbol